سنگ آهن مگنتیت

(C)50 %

 • 50 %
 • 18-20 %
 • 0-10 mm
 • FOB/CFR

سنگ آهن مگنتیت

(A)60%

 • 59-60 %
 • 22 %
 • 0-10 mm
 • FOB/CFR

سنگ آهن مگنتیت

(B)56 %

 • 56 %
 • 20 %
 • 0-10 mm
 • FOB/CFR
 • Fe میزان
 • FeO میزان
 • مشخصات فیزیکی
 • نوع تحویل