خدمات معدنی متما

گروه معدنی متما

شرکت مجریان توسعه معادن آسیا به عنوان یکی از پیشرو ترین مجموعه های معدنی در بخش خصوصی، فعالیت خود را یک دهه پیش در حوزه های مختلف اکتشاف، استخراج و فراوری با معادن سنگ آهن مروارید و علی آباد در استان زنجان آغاز کرد. گروه معدنی متما در طی این سالها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مدیریت دانش بنیان موفق شده است در سالهای 1386 و 1388 به عنوان "بهره بردار نمونه معدنی کشور" و در سالهای 1387، 1389، 1390 و 1391 به عنوان "بهره بردار نمونه استان زنجان" انتخاب و مورد تشویق قرار گرفته است. گروه معدنی متما در حال حاضر با تکیه فعالیت های تحقیق و توسعه معدنی و تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت های گسترده ای را در زنجیره ارزش در دست انجام دارد.

پروژه های معدنی

- معدن سنگ آهن مروارید
- معدن سنگ آهن علی آباد
- معدن مس حلب

خدمات اجرایی و مشاوره ای معدنی

- مشاوره و مدیریت پیمان در حوزه های اکتشاف، استخراج و فراوری
- امکان سنجی فنی/اقتصادی پروژه های معدنی و صنایع معدنی
- مشاوره مدیریت هزینه و مدیریت مالی پروژه های معدنی و صنایع معدنی